Daily Salah

Jul 29, 2021

19 Duhl Hijjah 1442

Prayer Adhan Iqamah
Fajr4:53 am 5:35 am
Sunrise6:17 am
Duhr1:26 pm 1:35 pm
Asr5:18 pm 5:45 pm
Maghrib8:33 pm 8:45 pm
Isha9:59 pm 10:15 pm
Jummah 12 PM & 1 PM